Årsmötetsprotokoll

Protokoll fört vid Svenskfinlands krigsänkebarns rf.s årsmöte den 12 mars 2016 kl 13.00 på Soldathemmet i Vasa.

Närvarande 38 mötesdeltagare, varav 35 medlemmar, 1 gäst, 2 följeslagare enligt närvarolista.

  1. Årsmötet öppnades av förenigens ordförare Caj Grundström.

2. Till ordförande för mötet valdes Pher-Göran Näsman, till sekreterare Börje Anderson. Till protokolljusterare valdes Siv Tarvos och Margit Påhls.

3. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och bleslutfört.

4. Mötes föredragningslista (bilaga 2) godkändes.

5. Verksamhetsberättelde ( bilaga 3), bokslut (bilaga 4) och verksahetsgransknigsberettelse ( bilaga 5) framlades och godkändes.

6. Bokslutet fastsälldes. Mötesordförande tacka styrelsen för väl utfört arbete.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgiften beslutades bli oförändrad, 20 €

9. Verksamhetplan (bilaga 6) godkändes med tillöget att medlemsvärvningen kunde intensifieras för att även få med den yngre generationen. Budgeten (bilaga 7) godkändes.

10. Till styrelseordförande för år 2016 återvaldes Caj Grundström.

11. Styresmedlemmar, i tur att avgå, Ulla Nordström, Karin Grön och Thorolf Witting, återvaldes. Karin Gröns status ändrades från suppleant till ordinarie styrelsemedlem. I stället för Christina Wiik, som önskat avgå p.g.a. ohälsa, invaldes Rainer Laurila som suppleant. I stället för Hans-Erik Andtbacka som avlidit, invaldes Maja Röj-Urrutua till ordinarie styrelsemedlem. Från tidigare är Lars Höglund suppleant.

12. Verksamhetsgranskarna Pher-Göran Näsman och Allan Melin återvaldes ävensom suppleanten Fjalar Engsbo.

13. Om sommarfesten på Tropiclandia i Vasa den 13-14 augusti informerade förenigens ordförande.

14. Övriga ärenden:                                                                                                 – Vinterkrigets slut den 13 mars 1940 kunde uppmärksammas.                         -Föreslogs att även äkta hälften borde fä vara med i föreningen.

15. Årsmötet avslutades kl 13.40

Efter årsmötet kåsarede Fejvid Weegar om sin uppväxttid i Kronoby under kriget. Han berörde även sitt skötebarn, tidningen Kuriren som han drivit sedan 1960-talet.