Årsmötesprotokoll

Svenskfinlands krigsänkebarn

Protokoll fört vid årsmötet 16.3.2024 kl 13 på Soldathemmet i Vasa.

Närvarande var 32 medlemmar enligt deltagarlistan i föreningens gästbok.

1. Föreningens ordförande Caj Grundström hälsade välkommen och öppnade mötet som inleddes med ljuständning och en tyst minut.

2. Till mötets ordförande valdes Ann-Sofi Röj-Lindberg, till sekreterare Börje Anderson och till protokolljusterare valdes Karin Lassus och Siv Tarvos.

3. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

4. Mötets arbetsordning godkändes enligt uppgjord föredragningslista.

5. Årsberättelsen (bil. 1) för år 2023 framlades och godkändes. Bokslut (bil. 2)  och verksamhetsgranskningsberättelse (bil, 3) framlades.

6. Bokslutet för 2023 fastställdes.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgiften fastslogs bli oförändrad 20,-.

9. Verksamhetsplan för 2024 (bil. 4) presenterades av föreningens ordförande och godkändes. Budgeten för 2024 (bil. 5) presenterades av föreningens kassör och godkändes.

10. Till föreningens ordförande återvaldes Caj Grundström.

11. Styrelsemedlemmarna Rainer Laurila och Ann-Sofi Röj-Lindberg som var i tur att avgå återvaldes. Alla övriga styrelsemedlemmar kvarstår.

12. Till verksamhetsgranskare återvaldes Allan Melin och Per-Göran Näsman. Till verksamhetsgranskarnas ersättare valdes Rose-Maj Fröman och Siv Tarvos.

13. Gavs en preliminär rapport om Sommarträffen 20-22.8.2024 i Runsala, Åbo. Utförligare detaljer i medlemsbrev 2/24.

14. Övrigt! Sigbritt Levon hälsade genom Rose-Maj Fröman att vi skall ”slå på trummorna” till Sommarträffen 2025 när föreningen fyller 20 år.

Trots att det inte hör till årsmötet kan jag inte låta bli att nämna att innan årsmötet började kunde vi sjunga vår egen psalm, ”Psalm för krigsänkebarn”, till pianomusik av musiklärare Petter Eklund. Författaren Catharina Östman som översatt det finska originalet till svenska gladde oss med sin närvaro. Vi har säkert anledning att återkomma till psalmen.

15. Mötet avslutades kl 14.07

__________________________________       _________________________________

Siv Tarvos, protokolljusterare                            Karin Lassus, protokolljusterare