Årsmötesprotokoll

Svenskfinlands krigsänkebar 

 

Protokoll fört vid Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.s årsmöte 17 mars 2018 kl 13 på Soldathemmet i Vasa. 

Närvarande: 32 medlemmar enligt anmälningslista (bil. 1). 

1. Föreningens ordförande Caj Grundström hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Till mötesordförande valdes Pehr-Göran Näsman, till sekreterare Börje Anderson.

Till protokolljusterare valdes Inga Skott och Siv Tarvos.

3. Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

4. Föredragningslistan (bil. 2) godkändes. 

5. Verksamhetsberättelsen för 2017 (bil 3) upplästes. Bokslutet (bil 4) framlades. Verksamhetsgranskningsberättelsen (bil 5) upplästes. 

6. Bokslutet fastställdes. 

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med stor tacksamhet. 

8. Medlemsavgiften beslutades behållas som tidigare, 20 euro/år. 

9. Verksamhetsplan (bil. 6) samt budget för 2018 (bil 7) upplästes och godkändes. 

10. Till föreningens ordförande återvaldes Caj Grundström.

11. Av de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Rainer Laurila som nu blev ordinarie medlem samt Maja Röj Urrutia. Istället för Hjördis Gädda-Ström som också var i tur att avgå invaldes Ossi Svenns som suppleant. Siv Tarvos invaldes som ordinarie styrelsemedlem istället för Thorolf Witting som p.g.a. sjukdom önskat avgå. 

12. Till verksamhetsgranskare återvaldes Pehr-Göran Näsman samt Allan Melin. Till deras suppleant återvaldes Fjalar Engsbo.

13. Meddelades att sommarträffen detta år hålls på Norrvalla i Vörå 7 – 9 augusti. Priser och program meddelas i nästa medlemsbrev som beräknas utkomma i april. 

14. Meddelades att priset på buketten som nedlägges på ”De stupades dag” höjs till 30 euro.

15. Mötet avslutades kl 13.40 

Börje Anderson, mötessekreterare

________________________________      _____________________________                          _Inga Skott, protokolljusterare                       Siv Tarvos, protokolljusterare

Efter mötet berättade Ulla Andtfolk om sin dramatiska flykt från Ingermanland.