Årsmötesprotokoll

Svenskfinlands krigsänkebar 

 

Protokoll fört vid Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.s årsmöte 16 mars 2019 kl 13 på Soldathemmet i Vasa. 

Närvarande: 38 medlemmar ,se deltagarlista. 

 1. Föreningens ordförande Caj Grundström hälsade välkommen och öppnade mötet.
 2. Till mötesordförande valdes Pehr-Göran Näsman, till sekreterare Börje Anderson och till protokolljusterare Siv Tarvos och Inga Skott.
 3. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
 4. Arbetsordningen godkändes enligt bifogad föredragningslista.
 5. Årsberättelsen (bil 1) upplästes och godkändes, bokslutet (bil 2) redovisades och verksamhetsgranskningsberättelsen (bil 3) upplästes.
 6. Mötet fastställde bokslutet.
 7. Med stor tacksamhet beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
 8. Medlemsavgiften beslutades bibehållas samma som tidigare, 20,00 euro.
 9. Verksamhetsplan (bil 4) upplästes och godkändes. Kassören föredrog budgeten (bil 5) som godkändes.
 10. Till föreningens ordförande återvaldes Caj Grundström.
 11. I stället för de 3 styrelsemedlemmarna, Karin Grön, Siv Tarvos, och Ulla Nordström, invaldes som nya styrelsemedlemmar, Ingegerd Ström-Gardberg och Jan-Erik Nyblom. Övriga styrelsemedlemmar återvaldes. Det betyder att en suppleantplats blir obesatt.
 12. Verksamhetsgranskarna Pehr-Göran Näsman och Allan Melin återvaldes. Likaså återvaldes Fjalar Engsbo som suppleant.
 13. Informerades om sommarträffen i Åbo 6 – 8 augusti 2019. Nästa medlemsbrev innehåller utförliga uppgifter om priser, program, busstidtabeller, m.m.
 14. Övriga ärenden. Uttrycktes önskemål att försöka ge information åt den yngre generationen om vår verksamhet och om föreningens betydelse för medlemmarna.
 15. Mötet avslutades kl 14,00

Blommor utdelades till de avgående styrelsemedlemmarna Karin Grön och Siv Tarvos.

Efter mötet höll ordförande för Korsholms krigsveteraner ett anförande om veteranföreningen, dess verksamhet och hur ett samarbete mellan våra föreningar kunde utvecklas.