Årsmötesprotokoll

 

 

Protokoll fört vid Svenskfinlands krigsänkebarn rf:s årsmöte den 11 mars 2017 kl 13 på Soldathemmet i Vasa.

Närvarande: 32 medlemmar + 2 gästartister enligt närvarolista (bil. 1)

 1. Föreningens ordförande Caj Grundström hälsade välkommen och öppnade mötet.
 2. Till mötesordförande valdes Pehr-Göran Näsman, till sekreterare Börje Anderson. Till protokolljusterare valdes Siv Tarvos och Margit Påhls.
 1. Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.
 1. Mötets föredragningslista (arbetsordning) godkändes. (Bil. 2)
 1. Verksamhetsberättelsen för 2016 (bil. 3) upplästes. Bokslutet (bil 4) framlades. Verksamhetsgranskningsberättelsen (bil. 5) upplästes.
 1. Bokslutet fastställdes.
 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 1. Medlemsavgiften beslutades bibehållas som tidigare, 20 euro/år.
 1. Verksamhetsplan (bil. 6) samt budget för 2017 (bil. 7) upplästes och godkändes.
 1. Till föreningens ordförande för 2017 återvaldes Caj Grundström.

11  Styrelsemedlemmarna Börje Anderson, Åke Dunder samt Lars Höglund som var i tur att avgå, återvaldes.

 1. Till verksamhetsgranskare återvaldes Pehr-Göran Näsman och Allan Melin. Till deras suppleant återvaldes Fjalar Engsbo.
 1. Programmet för sommarseminariet i Karis 1 – 3 augusti, presenterades. Ett speciellt konto kommer att öppnas dit deltagarna skall betala sin deltagaravgift.

Seminariedeltagarna får i början av juni sin betalningsuppmaning.

 1. Övrigt. Caj presenterade den tavla som Lasse Höglund välvilligt donerat till föreningen och som kommer att auktioneras ut.

Meddelades att medlemmarna Gustav Ärnst samt Ella Granholm avlidit.

Nästa styrelsemöte hålls direkt efter detta årsmöte.

 1. Mötet avslutades kl 14.

 

Före årsmötet spelade och sjöng Tito och Bruno Urrutia några häftiga Latinamerikansk  sånger. En programpunkt som verkligen uppskattades.

 

__________________________

Börje Anderson, protokollförare

__________________________         ______________________________

Siv Tarvos, protokolljusterare              Margit Påhls, protokolljusterare