Registrering av krigsvärnlösa

Kaatuneitten Omaisten Liitto (Förbundet för de stupades anhöriga) har initierat registrering av alla, som miste en förälder i kriget. Registreringsformulär fås från KOL:s hemsida, http://www.kolry.fi/html/sotaorporekisteri.php, både på svenska och finska. Vår förening Svenskfinlands krigsänkebarn rf har åtagit sig att samla in de svenskspråkigas blanketter, vilka i tabellform sänds till KOL, som sammanställer ett landsomfattande register. Sänd den ifyllda blanketten till:

Maja Röj-Urrutia
Långviksgatan 25 B3
65200 Vasa
Finland

Det är viktigt att registret blir heltäckande, att alla krigsvärnlösa registrerar sig oberoende av föreningstillhörighet. Meddela de krigsvärnlösa ni känner! Medlemmar i Svenskfinlands krigsänkebarn rf kan ladda ner en textfil härifrån och fylla i den med hjälp av datorn. Den ifyllda filen sänds till sekreteraren murrutia(at)abo.fi.

Anvisningar för ifyllning:

1. Kontaktinformationen är obligatorisk.
5-6. Utbildningsstödet betyder enbart stöd som man har fått från staten.
(= Socialministeriet eller olycksfallsverket)
Det avser inte stipendier som föreningar, medborgarorganisationer, krigsfaddrar osv. har betalat.
Med utbildning menas yrkesutbildning eller högskolestudier.
8-9. Den stupades hela namn samt födelsedatum (Inte bara året).
10-16. Datum när personen stupade, dödsdeklarationsdagen (rättens beslut eller dödsdatum).