Registrering av krigsvärnlösa

Kaatuneitten Omaisten Liitto (Förbundet för de stupades anhöriga) har initierat registrering av alla, som miste en förälder i kriget. Registreringsformulär fås från KOL:s hemsida, http://www.kolry.fi/html/sotaorporekisteri.php, både på svenska och finska. Vår förening Svenskfinlands krigsänkebarn rf har åtagit sig att samla in de svenskspråkigas blanketter, vilka i tabellform sänds till KOL, som sammanställer ett landsomfattande register. Sänd den ifyllda blanketten till:

Caj Grundström
Tarapottsvägen 12
01150 Söderkulla
Finland

Det är viktigt att registret blir heltäckande, att alla krigsvärnlösa registrerar sig oberoende av föreningstillhörighet. Meddela de krigsvärnlösa ni känner!  Man kan skriva ut en textfil härifrån och fylla i den.