Stadgar

1 § Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Svenskfinlands krigsänkebarn rf. Föreningens hemort är Vasa stad och verksamhetsområdet är det svenskspråkiga Finland. Föreningen är ideell, opolitisk, icke konfessionell och dess språk är svenska.

 

2 § Föreningens ändamål och verksamhetsform

Föreningen verkar självständigt för att på sitt verksamhetsområde tillgodose och befrämja de personers intressen, vars förälder under kriget 1939-45 stupat, försvunnit, sårats eller dött på grund av omständigheter förorsakade av kriget. Dessa personer kallas här krigsänkebarn.

Föreningens ändamål är:

 1. att vårda minnet av de i kriget fallna och de som mist sitt liv i krigsförhållanden,
 2. att ordna rekreations- och rehabiliteringsverksamhet för sina medlemmar med syftemål att uppehålla och stärka krigsänkebarnens tro på framtiden,
 3. att påminna samhället och dess beslutsfattare om de uppoffringar som krigsänkebarnen gjort för ett fritt fosterland och
 4. att vid behov stödja och uppmuntra barn som genom olyckshändelser eller katastrofer förlorat en eller båda föräldrar.

För att nå sitt mål vill föreningen:

 • kartlägga krigsänkebarnen inom sitt verksamhetsområde, insamla och dokumentera data om deras livsöden och erfarenheter,
 • utföra forskning inom detta område,
 • ordna föredrag och diskussioner, exkursioner och annan liknande verksamhet,
 • idka publikations- och informationsverksamhet samt ta initiativ i frågor som rör detta område,
 • hålla kontakt med föreningar, statliga myndigheter och beslutsfattare som står föreningens verksamhet nära.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen anordna penninginsamlingar och lotterier samt ta emot gåvor och testamenten. Föreningen kan äga fast och lös egendom.

 

3 § Föreningens medlemmar

Som ordinarie medlemmar i föreningen godkänns krigsänkebarn och deras ättlingar, vilka accepterar föreningens ändamål och stadgar. Medlemmarna godkänns av föreningens styrelse. Medlem kan vara utländsk medborgare.

Som understödande medlem kan styrelsen godkänna person, samfund med rättshandlingsförmåga eller stiftelse.

På förslag av styrelsen kan årsmötet, med minst ¾ av avgivna röster, till hedersmedlem kalla person, som på ett betydande sätt befrämjat föreningens verksamhet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 

4 § Föreningens medlemsförteckning

En förteckning över föreningens medlemmar förs. I förteckningen antecknas medlemmens namn, tidigare namn, nationalitet, postadress och anslutningstid.

 

5 § Medlemsavgifter

Föreningsmedlem betalar årligen medlemsavgift. Avgiften för varje enskild medlemsgrupp bestäms på föreningens årsmöte. Föreningens styrelse kan, efter ansökan, befria medlem från årsavgift för bestämd tid eller tillsvidare på grundav sjukdom eller annan motsvarande orsak.

 

6 § Uppsägning av medlemskap

En medlem kan säga upp sitt medlemskap i föreningen skriftligen till styrelsen eller ordföranden, eller meddela om uppsägande vid föreningens möte genom att begära anteckning därom till protokollet.

Styrelsen kan utesluta ordinarie eller stödjande medlem, ifall denne underlåtit att betala medlemsavgift för två (2) år i följd.

Föreningsmötet kan utesluta medlem, som verkar mot föreningens stadgar och principer.

 

7 § Föreningens möten

Föreningen håller årligen ett (1) årsmöte före utgången av mars. Styrelsen sammankallar till föreningsmöte.

Styrelsen har rätt att kalla till föreningsmöte också på andra orter inom verksamhetsområdet än föreningens hemort.

Kallelse till föreningsmöte sker via brev eller e-post till samtliga medlemmar, senast två (2) veckor före mötet.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner sådant av behov påkallat, eller då 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen så kräver.

Vid föreningens möten har varje registrerad medlem rösträtt. Understödande medlem och hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten, men inte rösträtt.

 

8 § Ärenden som behandlas av årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande,
 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet,
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet,
 4. Godkännande av mötets arbetsordning,
 5. Framläggs årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse,
 6. Beslut om fastställande av bokslutet,
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och andra redovisningsskyldiga,
 8. Fastställs medlemsavgiftens storlek, betalningssätt och -tid,
 9. Behandlas verksamhetsplanen och fastställs budgeten för följande år,
 10. Väljs styrelseordförande, som kallas föreningens ordförande,
 11. Väljs styrelsemedlemmar för dem som är i tur att avgå,
 12. Väljs två revisorer och deras suppleanter,
 13. Övriga ärenden nämnda i möteskallelsen.

Ifall en föreningsmedlem vill ha ett ärende behandlat vid årsmötet, bör styrelsen informeras skriftligt minst tre veckor före mötet, så att ärendet kan tas med i föredragningslistan.

 

9 § Styrelsen

Föreningens ärenden sköts av en styrelse, vars medlemmar årsmötet väljer för tre år åt gången enligt ett alternerande system. Tur att avgå bestäms första gången med lottning. Styrelsen består av ordförande, vald årligen av årsmötet, 7 ordinarie medlemmar samt två suppleanter, vilka också kallas till styrelsemöten. Styrelsens mandatperiod upphör då ny styrelse är utsedd. Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt inom sig eller utifrån sekreterare, kassör och övriga nödvändiga funktionärer.

Styrelsens ordförande, vid förhinder viceordförande, kallar till styrelsemöte. Alla styrelsemöten protokollförs.

Styrelsen är beslutför när förutom ordförande eller viceordförande fyra av medlemmarna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val dock lotten.

 

10 § Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är att:

 1. Planera och sköta föreningens verksamhet och ekonomi på det sätt som föreningens möten, stadgar, föreningslagen samt andra lagar och förordningar kräver.
 2. Sammankalla till föreningens möten.
 3. Verkställa föreningsmötets beslut.
 4. Godkänna föreningens medlemmar.
 5. Utnämna kontaktpersoner inom olika delar av verksamhetsområdet för att bevara kontakten och förtroendet till styrelsen.
 6. Hålla medlemsförteckningen uppdaterad.
 7. Ansvara för föreningens ekonomi.
 8. Uppgöra verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året.
 9. Uppgöra verksamhetsplan och budget för följande år.
 10. Bereda ärenden som behandlas på föreningsmötet.
 11. Utse nödiga representanter i utomstående samfund.
 12. Sköta övriga ärenden som behövs för att förverkliga föreningens ändamål.

 

11 § Verksamhetsperiod

Föreningens verksamhetsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet ges för revision till revisorerna senast den 1.2.

Revisorerna bör ge sin berättelse till styrelsen senast den 20.2.

 

12 § Namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande och sekreterare, två tillsammans.

 

13 § Ändringar i stadgar

Förslag till ändring i stadgar bör skriftligen lämnas till styrelsen, som bör meddela därom i kallelsen. För godkännande kräver ändringsförslaget minst ¾ av avgivna röster.

 

14 § Föreningens upplösande

Förslag om föreningens upplösande kan behandlas på föreningens möte, om meddelande därom har tillställts medlemmarna minst två (2) veckor före mötet. Förslaget bör nämnas i möteskallelsen. Förslaget om upplösande godkänns, om det stöds av minst 2/3 av avgivna röster.

Ifall föreningen upplöses, bör återstående tillgångar överföras till förmån för i § 2 nämnda ändamål på verksamhetsområdet. Den mottagande parten bör äga rättskapacitet. De överförda tillgångarna bör förvaltas i särskild fond.

Sista föreningsmötet fastställer vilken den mottagande parten är.

 

15 § Övriga föreskrifter

För ärenden som inte omnämns i denna stadga tillämpas ikraftvarande föreningslag och -förordning.