Krigsvärnlöshetsmärket

sotaorpo-tunnus  Statens märke för krigsvärnlösa

Förbundet för de Stupades Anhöriga, följebrev

Ärade mottagare

Förbundet för de Stupades Anhöriga (KOL) startade år 2009 ett projekt vars mål var att samla uppgifter om Finlands krigsvärnlösa i ett gemensamt register. Cirka 16 000 krigsvärnlösas data är nu samlade i registret. Också Ni har fyllt i anmälningsblanketten för registret.

Ett av KOL:s mål är att fästa statsmaktens uppmärksamhet på att erkänna de krigsvärnlösas status med hjälp av registret över de krigsvärnlösa.

Efter många krokar i långdansen kunde statens representanter – dåvarande statsminister Jyrki Katainen och social- och hälsominister Paula Risikko – på hösten 2013 ge statens hedersbetygelse till de krigsvärnlösa. Med detta brev följer en avskrift av den ursprungliga hedersbetygelsen. Med följer också KOL:s personliga intyg över att Ni är krigsvärnlös, samt krigsvärnlöshetsmärket, gjort av konstnär Aimo Vuorinen.

Om krigsvärnlöshetsmärkets symbolik:

Utgångspunkten har varit den från heraldiken bekanta franska liljan, som här representerar det frihetsideal som anknyter till vår sak. Silverfärgen betyder att vi högaktar, erkänner. Korset visar på det offer, som vår far eller mor gav fosterlandet. Det lilla lejonet är bevis på att statsmakten har beviljat märket.

Så här bör märket bäras:

Krigsvärnlöshetsmärket kan bäras såväl till vardags som till fest. Märket fästs på rockuppslaget eller motsvarande plats på vänstra sidan. Då man bär märket tillsammans med andra utmärkelsetecken rekommenderas att krigsvärnlöshetsmärket bärs närmast hjärtat. Samtidigt kan man bära högst två märken i rockuppslaget, dock anpassat till situationen. Man bör också iaktta ordenskapitlens regler då man bär vårt märke.

Märket och medföljande diplom har producerats och distribuerats med hjälp av projektbidrag från PAF (Penningautomatföreningen).

Till KOL hör 71 medlemsföreningar vars verksamhet täcker hela Finland. Föreningarna har ca. 11 000 medlemmar av vilka krigsvärnlösa ca. 9 300.

 

Med vänlig hälsning

KAATUNEITTEN OMAISTEN LIITTO RY